KONKURS - WYBIERZ & WYGRAJ SWÓJ ZESTAW MARZEŃ

22 marca 2019

Mamy dla Was facebookowy konkurs pt. WYBIERZ & WYGRAJ SWÓJ ZESTAW MARZEŃ 🙂
Wystarczy odnaleźć nasz post konkursowy na naszej stronie na FB. Nastęnie uostępnij post i napisz, który z zestawów podoba Ci się bardziej i dlaczego. 
Z pośród komentarzy wybierzemy dwa najlepsze i nagrodzimy ich autorów wskazanym przez nich zestawem ze zdjęcia. 
Konkurs trwa od 25.03.2019 do 03.04.2019 do godziny 24.00. Ogłoszenie konkursu nastąpi w poniedziałek, 4 kwietnia 2019 na naszym profilu FB.

 

 

REGULAMIN

Konkurs facebookowy na najlepszy wpis “ Wybierz swój zestaw marzeń”

Organizator: SILENCIUM – producent biżuterii YVON z siedzibą w Nowym Sączu

I. Cele konkursu

Celem konkursu jest udostępnienie posta konkursowego i napisanie w komentarzu pod nim, który z dwóch zestawów biżuterii podoba Ci się najbardziej i dlaczego. Dwa najlepsze komentarze, wybrane przez naszą komisję konkursową nagrodzimy kompletem ze zdjęcia.

II. Formuła konkursu i uczestnictwo w konkursie

1.         Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy, ogólnopolski.

III. Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich,

IV. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin, jak i osoby pozostające we wspólnym pożyciu. 

V. Organizator nie przewiduje zwrotu kosztów za udział konkursu. 

VI. Terminy. Konkurs trwa  22.03.2019 do 31.03.2019 do godziny 24.00

VII. Nagrody. Nagrodami są dwa komplety ze zdjęć dla dwóch komentarzy. Komentarze zostaną wybrane przez komisję firmy Yvon.

VIII. Pozostałe:

1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie konkursu.

2. Uczestnik oświadcza, że jest twórcą wpisów zgłoszonych w konkursie oraz wyłącznie dysponuje autorskimi prawami do tych utworów, bez żadnych ograniczeń i obciążeń prawami osób trzecich.
3. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdyby jego udział w Konkursie naruszał prawa osób trzecich, postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa.

4. Organizator udostępnia ww. informacje do wiadomości uczestników za pośrednictwem Internetu oraz strony www.yvon.pl

5. Wszelkie informacje o konkursie udzielane są za pośrednictwem poczty elektronicznej. Laureaci konkursu powiadomieni zostaną za pomocą facebooka.

6. Laureaci mają prawo do wykorzystywania informacji o zdobyciu nagrody w celach promocyjnych.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości bezpłatnej publikacji i prezentacji komentarzy (takstów) zgłaszanych na konkurs i wykorzystywania ich w celach promocyjnych lub informacyjnych.

8. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu Konkursu.

9. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają decyzje jury konkursowego oraz odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie danych osobowych.

10. Wszelkie spory dotyczące Konkursu, wynikłe pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami, będą rozstrzygane przez decyzję Organizatora. Decyzja Organizatora jest ostateczna.

11. Przystępując do Konkursu, Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w związku z prowadzeniem konkursu.

13. Pytania w sprawie konkursu nalezy kierować na adres: media@yvon.pl

14. Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

14. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Skarb Państwa – Narodowe Archiwum Cyfrowe, z siedzibą w Warszawie (02-103) przy ul. Hankiewicza 1. Dane osobowe Uczestnika zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym przede wszystkim w celu wyłonienia zwycięzcy Konkursu i wydania nagród. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Pozostaw komentarz